top of page
IMG_4281.PNG

فرصت های سرمایه گذاری و تجاری

A Premium Investment Opportunity in Tourism

برای فروش

A Premium Investment Opportunity in Tourism

Bed

11

Bath

Floors

Building

Size

زیر بنا ۶۲۱ و مساحت زمین ۹۰۵ متر مربع

خانه ای مستقل در شهر فراگودو در الگارو

برای فروش

خانه ای مستقل در شهر فراگودو در الگارو

Bed

۳

Bath

Floors

۲

Size

۲۱۹

bottom of page